Konsekwencje prawne młodzieży (ważne)!

Konsekwencje prawne młodzieży regulują zapisy w Ustawie z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich.

W myśl cyt. Ustawy nieletni to osoba, która:

– nie ukończyła 18 lat, a jej zachowanie wskazuje, iż wykazuje przejawy demoralizacji;
– ukończyła 13 lat, a nie ukończyła lat 17 i dopuściły się popełnienia czynu karalnego;
– nie ukończyła 21 lat i względem niej orzeczone zostały środki wychowawcze i poprawcze.

Przejawy demoralizacji u nieletnich:

 •  niesystematyczne uczęszczanie do szkoły,
 •  wagary, inne zaniedbywanie nauki,
 •  niestosowne zachowanie się w szkole i poza szkołą,
 •  dłuższe przebywanie poza domem bez kontroli,
 •  wałęsanie się w towarzystwie zdemoralizowanych kolegów i łączenie się w grupy,
 •  zachowania agresywne,
 •  wandalizm,
 •  ucieczki z domu,
 •  palenie tytoniu,
 •  picie alkoholu,
 •  używanie narkotyków i innych środków odurzających,
 •  przedwczesne podejmowanie życia seksualnego,
 •  popełnianie czynów zabronionych przez osobę w wieku poniżej 13 lat lub nie uznanych za czyny karalne.

Zachowania tego rodzaju będące przejawem demoralizacji (niedostosowania społecznego), znajdą się przedmiotem zainteresowania sądu rodzinnego, jeżeli występują jako zespoły po 2-3 różnego rodzaju, powtarzają się wielokrotnie, przybierając postać systematycznego postępowania.

Nieletni odpowiada za popełnienie czynu karalnego, którym jest przestępstwo lub przestępstwo skarbowe albo określone wykroczenie.

przestępstwa najczęściej popełniane przez nieletnich:

• przęstępstwa rozbójnicze – wymuszenia, kradzieże, rozboje
• kradzieże
• kradzieże z włamaniem
• udział w bójce i pobiciu
• zniszczenie lub uszkodzenie cudzej rzeczy

wykroczenia, za które nieletni ponoszą odpowiedzialność: 

 •  art. 51 KW-zakłócenie wybrykiem spokoju lub porządku publicznego
 •  art. 69 KW-niszczenie i uszkadzanie znaków umieszczonych przez organ państwowy
 •  art. 74 KW-uszkadzanie znaków lub urządzeń zapobiegających niebezpieczeństwu
 •  art. 76 KW-rzucanie kamieniami lub innymi przedmiotami w pojazd mechaniczny będący w ruchu
 •  art. 85 KW-samowolna zmiana, niszczenie lub uszkadzanie znaków drogowych
 •  art. 87 KW-prowadzenie pojazdu przez osobę znajdującą się w stanie wskazującym na użycie alkoholu lub podobnie działającego środka
 •  art. 119 KW-kradzież lub przywłaszczenie mienia
 •  art. 122 KW-paserstwo
 •  art. 124 KW-niszczenie lub uszkodzenie mienia
 •  art. 133 KW-spekulacja biletami wstępu
 •  art. 143 KW-utrudnianie korzystania z urządzeń przeznaczonych do użytku publicznego

Jeżeli nieletni po ukończeniu 15 lat dopuści się popełnienia czynu karalnego stanowiącego przestępstwo opisane w art. 10 § 2 kodeksu karnego, tj.:

 •  zamach na życie Prezydenta RP,
 •  zabójstwo, spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu lub kalectwa,
 •  sprowadzenie powszechnego niebezpieczeństwa dla życia, zdrowia lub mienia w postaci pożaru, rozprzestrzenienia się substancji trujących, duszących lub parzących,
 •  uprowadzenie statku wodnego lub powietrznego,
 •  sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym, wodnym, powietrznym zagrażającej życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach,
 •  zgwałcenie ze szczególnym okrucieństwem lub wspólnie z innymi osobami,
 •  zamach terrorystyczny,
 •  napad rabunkowy, rozbój,

jego sprawę może rozpatrywać sąd karny i może odpowiadać jako osoba dorosła.

RG