Technik ekonomista (nr zawodu: 331403)

Technikum kształcące w zawodzie technik ekonomista to szkoła, którą wybierają uczniowie o zainteresowaniach związanych z ekonomią i prawem. Przygotowuje ona do wejścia na rynek pracy, jak również umożliwia dalszą naukę na studiach. Uczeń jest przygotowany do zdawania egzaminu maturalnego oraz egzaminu zawodowego. Równolegle z kształceniem ogólnokształcącym, w ramach nauki uczniowie będą zdobywać szeroką wiedzę z zakresu prawa, przedmiotów ekonomicznych oraz podstaw przedsiębiorczości.

Najważniejsze informacje:
klasa 1d - cykl kształcenia 5 lat,
•języki obce: język angielski, język niemiecki,
•przedmioty rozszerzone: geografia, język angielski,
•przedmioty punktowane: język polski, matematyka, geografia, wiedza o społeczeństwie.

Technik ekonomista w ramach zajęć z przedmiotów zawodowych posiądzie umiejętności takie jak:

•planowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
•pełnienie roli menadżera,
•prowadzenie dokumentacji biurowej, magazynowej, kadrowej oraz procesu sprzedaży,
•gospodarowanie rzeczowymi składnikami majątku,
•sporządzanie biznesplanu,
•prowadzenie rekrutacji i selekcjonowanie kandydatów do pracy,
•prowadzenie spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi,
•rozliczanie wynagrodzeń i składek pobieranych przez ZUS,
•wykonywanie analizy zatrudnienia i wynagrodzeń,
•prowadzenie ewidencji i rozliczeń podatkowych,
•prowadzenie rozliczeń finansowych z kontrahentami i bankami.

Miejscami pracy dla technika ekonomisty mogą być:

•banki,
•urzędy,
•przedsiębiorstwa,
•własna działalność gospodarcza.

Ucząc się na tym kierunku będziesz mógł:

•brać udział w ciekawych wycieczkach związanych z wybranym kierunkiem kształcenia,
•rozwijać swoje zainteresowania w kołach zainteresowań i organizacjach szkolnych,
•zdobywać dodatkowe umiejętności uczestnicząc w wielu projektach unijnych, jak również innych wspieranych przez różne podmioty, działające na rzecz szkoły,
•poznawać, poprzez udział w praktykach, pracę firm i instytucji,
•brać udział w wielu ciekawych działaniach, które wzbogacą Cię o nowe doświadczenia,
•kontynuować dalsze kształcenie na wybranym kierunku studiów.

Kwalifikacje i egzaminy:
Aby uzyskać tytuł technika należy zdać w trakcie nauki 2 egzaminy z zakresu następujących kwalifikacji:
•EKA.04. - Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej,
•EKA.05. - Prowadzenie spraw kadrowo płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych.


Złóż podanie Harmonogram rekrutacji


Ważne dokumenty

Regulamin rekrutacji

Zestaw podręczników dla klas pierwszych

RODO - klauzula informacyjna