Drodzy kandydaci

Przed Wami rekrutacja na nowy rok szkolny. Musicie dokonać trudnego wyboru, który będzie rzutował na całe Wasze przyszłe życie. Wybór ten musicie udokumentować w procesie rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych. Aby ułatwić Wam przebrnięcie przez ten proces przedstawiamy krótki poradnik kandydata w formie harmonogramu rekrutacji. Znajdziecie w nim najważniejsze informacje o wszystkich etapach rekrutacji, a przede wszystkim o terminach ich zakończenia. Mamy nadzieję, że przyczynimy się w ten sposób do tego, że bezproblemowo przejdziecie ten proces i dostaniecie się do wymarzonej szkoły i oddziału, w którym chcecie kontynuować naukę.

Uwaga: terminy w nawiasach dotyczą rekrutacji uzupełniającej.

15 MAJA 2023 – 16 CZERWCA 2023, godz. 15:00

(25 LIPCA 2023 – 28 LIPCA 2023, godz. 15:00)

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Wymagane dokumenty:
a) wniosek podpisany przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka lub osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem oraz podpis kandydata,
b) 3 fotografie podpisane na odwrocie,
c) kandydaci do kształcenia w branżowej szkole I stopnia – oświadczenie pracodawcy o przyjęciu na praktyczną naukę zawodu,
d) kandydat dostarcza również dokumenty wymienione w  § 12 ust. 1 pkt. 4 – 6 zasad rekrutacji.

23 CZERWCA 2023 – 10 LIPCA 2023, godz. 15:00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.


DO 10 LIPCA 2023

(DO 28 LIPCA 2023)

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach.


DO 15 LIPCA 2023

(DO 02 SIERPNIA 2023)

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.


17 LIPCA 2023, godz. 12:00

(03 SIERPNIA 2023, GODZ. 12:00)

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.


15 MAJA 2023 – 18 LIPCA 2023

(25 LIPCA 2023 – 04 SIERPNIA 2023)

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły – dotyczy kandydatów zgodnie z § 4 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2.


17 LIPCA 2023 – 21 LIPCA 2023, godz. 15:00

(03 SIERPNIA 2023 – 10 SIERPNIA 2023, GODZ. 15:00)

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej), a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu – zaświadczenie lekarskie przedkładają kandydaci zgodnie z § 4 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2.


24 LIPCA 2023, godz. 12:00

(do 11 SIERPNIA 2023, GODZ. 12:00)

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.