Uprzejmie informujemy, iż w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 nie stosuje się harmonogramu rekrutacji ogłoszonego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty Zarządzeniem nr 110.1.8.2020 z dnia 30 stycznia 2020r. Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I stopnia i klas wstępnych, zostaną określone przez Ministra Edukacji Narodowej i podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej ministerstwa.


Drodzy kandydaci

Przed Wami rekrutacja na nowy rok szkolny. Musicie dokonać trudnego wyboru, który będzie rzutował na całe Wasze przyszłe życie. Wybór ten musicie udokumentować w procesie rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych. Aby ułatwić Wam przebrnięcie przez ten proces przedstawiamy krótki poradnik kandydata w formie harmonogramu rekrutacji. Znajdziecie w nim najważniejsze informacje o wszystkich etapach rekrutacji, a przede wszystkim o terminach ich zakończenia. Mamy nadzieję, że przyczynimy się w ten sposób do tego, że bezproblemowo przejdziecie ten proces i dostaniecie się do wymarzonej szkoły i oddziału, w którym chcecie kontynuować naukę.

Uwaga: terminy w nawiasach dotyczą rekrutacji uzupełniającej.

11 maja 2020 – 23 maja 2020, godz. 15:00

(22 lipca 2020 – 27 lipca 2020, godz. 15:00)

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Wymagane dokumenty:
a) wniosek podpisany przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka lub osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem oraz podpis kandydata,
b) 3 fotografie podpisane na odwrocie,
c) kandydaci do kształcenia w branżowej szkole I stopnia – oświadczenie pracodawcy o przyjęciu na praktyczną naukę zawodu,
d) kandydat dostarcza również dokumenty wymienione w  § 12 ust. 1 pkt. 4 – 6 zasad rekrutacji.

DO 24 CZERWCA 2020

DO 29 LIPCA 2020

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach.


26 CZERWCA 2020 – 30 CZERWCA 2020, godz. 15:00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.


DO 10 LIPCA 2020

(DO 14 SIERPNIA 2020)

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wnioskó; o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.


13 lipca 2020, godz. 10:00

(17 SIERPNIA 2020, GODZ. 10:00)

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.


11 maja 2020 – 14 lipca 2020

(22 LIPCA 2020 – 18 SIERPNIA 2020)

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły – dotyczy kandydatów zgodnie z § 4 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2.


13 lipca 2020 – 20 lipca 2020, godz. 15:00

(17 SIERPNIA 2020 – 21 SIERPNIA 2020, GODZ. 15:00)

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej), a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu – zaświadczenie lekarskie przedkładają kandydaci zgodnie z § 4 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2.


21 lipca 2020, godz. 13:00

(24 SIERPNIA 2020, GODZ. 13:00)

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

REGULAMIN   REKRUTACJI