Technik organizatora turystyki (nr zawodu: 42104)

Technikum kształcące w zawodzie technik organizacji turystyki to szkoła, którą wybierają uczniowie o zainteresowaniach związanych z  nauką języków obcych,  turystyką i hotelarstwem. Przygotowuje ona do wejścia na rynek pracy, jak również umożliwia dalszą naukę na studiach. Uczeń jest przygotowany do zdawania egzaminu maturalnego oraz egzaminu zawodowego. Równolegle z kształceniem ogólnokształcącym, w ramach nauki uczniowie będą zdobywać szeroką wiedzę z zakresu usług turystycznych, organizowania, realizacji, koordynowania i nadzorowania imprez i usług turystycznych dla klientów indywidualnych i grupowych przy współpracy z innymi uczestnikami rynku oraz oferowanie i sprzedawanie imprez oraz usług turystycznych. Technik organizacji turystyki zajmuje się również informacją turystyczną.

Najważniejsze informacje:

 • klasa 1e - cykl kształcenia 5 lat,
 • języki obce: język angielski, język niemiecki,
 • przedmioty rozszerzone: geografia, język angielski,
 • przedmioty punktowane: język polski, język angielski, matematyka, geografia.

Technik organizacji turystyki w ramach zajęć z przedmiotów zawodowych posiądzie umiejętności takie jak:

 • organizowanie, realizacja, koordynowanie i nadzorowanie imprez i usług turystycznych
 • oferowanie imprez i usług turystycznych
 • sprzedaż usług turystycznych
 • informacja turystyczna
 • obsługa klientów korzystających z usług turystycznych
 • rozliczanie usług i imprez turystycznych

Miejscami pracy dla technika organizacji turystyki mogą być:

 • biura turystyczne
 • miejsca informacji i promocji turystycznej
 • przedsiębiorstwa świadczące usługi transportowe, noclegowe, przewodnickie i pilotażu wycieczek
 • inne podmioty z sektora usług turystycznych
 • administracja rządowa i samorządowa
 • biura organizatorów kongresów i konferencji czy organizacje turystyczne
 • praca w charakterze pilota wycieczek lub rezydenta biura turystycznego.

Ucząc się na tym kierunku będziesz mógł:

 • brać udział w ciekawych wycieczkach związanych z wybranym kierunkiem kształcenia,
 • rozwijać swoje zainteresowania w kołach zainteresowań i organizacjach szkolnych,
 • zdobywać dodatkowe umiejętności uczestnicząc w wielu projektach unijnych, jak również innych wspieranych przez różne podmioty, działające na rzecz szkoły,
 • poznawać, poprzez udział w praktykach, pracę firm i instytucji,
 • brać udział w wielu ciekawych działaniach, które wzbogacą Cię o nowe doświadczenia,
 • zdobywać doświadczenie zawodowe podczas praktyk zawodowych w kraju i zagranicą,
 • kontynuować dalsze kształcenie na wybranym kierunku studiów.
 • brać udział w innowacji pedagogicznej "Obsługa gościa niemieckojęzycznego".

Kwalifikacje i egzaminy:

Aby uzyskać tytuł technika należy zdać w trakcie nauki 2 egzaminy z zakresu następujących kwalifikacji:

 • HGT.07 - Przygotowanie imprez i usług turystycznych
 • HGT.08 - Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych