WALNE ZEBRANIE STOWARZYSZENIA

Na podstawie § 20 Statutu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Karola F. Libelta w Krotoszynie Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w dniu 25 marca 2021 r. (czwartek) o godz. 17.00 w sali gimnastycznej, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Karola F. Libelta w Krotoszynie, Plac Jana Pawła II nr 5, 63-700 Krotoszyn.
Proponowany porządek zebrania:
Otwarcie Walnego Zebrania Członków.

  1. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Zatwierdzenie porządku obrad, wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.
  3. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia za 2020 r.
  4. Stowarzyszenie finansowe z działalności Stowarzyszenia za 2020 r.
  5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Stowarzyszenia w 2020 r.
  6. Przyjęcie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia i udzielenie Zarządowi absolutorium za 2020 r.
  7. Przyjęcie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia w 2021 r.
  8. Wolne głosy i wnioski.
  9. Zakończenie zebrania.

Ze względu na ważność poruszanych spraw zwracamy się z prośbą o niezawodne przybycie.


Z poważaniem
Ewa Kowalska
Prezes Stowarzyszenia