Technik reklamy (nr zawodu: 333907)

Technikum kształcące w zawodzie technik reklamy to szkoła, którą wybierają uczniowie o zainteresowaniach związanych z reklamą i marketingiem oraz uzdolnieniach plastycznych, które są przydatne w tym zawodzie. Przygotowuje ona do wejścia na rynek pracy, jak również umożliwia dalszą naukę na studiach. Uczeń jest przygotowany do zdawania egzaminu maturalnego oraz egzaminu zawodowego. Równolegle z kształceniem ogólnokształcącym, w ramach nauki uczniowie będą zdobywać szeroką wiedzę z zakresu marketingu, reklamy oraz wiedzy o społeczeństwie.

Najważniejsze informacje:
klasa 1d - cykl kształcenia 5 lat,
• języki obce: język angielski, język niemiecki,
• przedmioty rozszerzone: język polski,
• przedmioty punktowane: język polski, język angielski, matematyka, informatyka.

Technik reklamy w ramach zajęć z przedmiotów zawodowych posiądzie umiejętności takie jak:

• organizowanie oraz prowadzenie sprzedaży produktów i usług reklamowych,
• organizowanie oraz prowadzenie kampanii reklamowej,
• projektowanie oraz wykonywanie środków reklamowych,
• badanie przekazu reklamowego.

Typowe miejsca pracy dla technika reklamy to:

• agencje reklamowe,
• biura ogłoszeń,
• studia graficzne,
• działy promocji środków masowego przekazu (prasa, radio, telewizja itp.),
• agencje public relations,
• ośrodki kształtowania opinii publicznej,
• dział marketingu i reklamy dowolnego przedsiębiorstwa,
• własna działalność gospodarcza w zakresie usług marketingowych i reklamowych.

Ucząc się a tym kierunku będziesz mógł:
•uczestniczyć w ciekawych konferencjach i zajęciach dodatkowych,
•brać udział w ciekawych wycieczkach związanych z wybranym kierunkiem kształcenia,
•rozwijać swoje zainteresowania w kołach zainteresowań i organizacjach szkolnych,
•zdobywać dodatkowe umiejętności uczestnicząc w wielu projektach unijnych, jak również innych wspieranych przez różne podmioty, działające na rzecz szkoły,
•poznawać, poprzez udział w praktykach, pracę firm i instytucji związanych z reklamą,
•brać udział w wielu ciekawych działaniach, które wzbogacą Cię o nowe doświadczenia,
•kontynuować dalsze kształcenie na wybranym kierunku studiów.

Kwalifikacje i egzaminy:
Aby uzyskać tytuł technika należy zdać w trakcie nauki 2 egzaminy z zakresu następujących kwalifikacji:
• PGF.07. - Wykonywanie przekazu relamowego,
• PGF.08. - Zarządzanie kampanią reklamową.


Złóż podanie Harmonogram rekrutacji


Ważne dokumenty

Regulamin rekrutacji

Zestaw podręczników dla klas pierwszych

RODO - klauzula informacyjna