sprawozdanie finansowe za rok 2019

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Informacja dodatkowa

Rachunek zysków i strat jednostki

Bilans jednostki budżetowej