O przyszłości Europy

Od kilku miesięcy obywatele i organizacje pozarządowe całego kontynentu europejskiego mają możliwość wzięcia udziału w Konferencji w sprawie przyszłości Europy. Podlega ona trzem instytucjom reprezentowanym przez przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, przewodniczącego Rady i przewodniczącą Komisji Europejskiej. Mieszkańcy wszystkich dużych i małych miast, wsi i miasteczek mogą uczestniczyć w dyskusjach prowadzonych na temat wyzwań i priorytetów stojących przed Wspólnotą. Część spotkań odbywa się w trybie stacjonarnym w wybranych krajach członkowskich, jak choćby szczyt zorganizowany w Warszawie w dniach 7-9.01.2022 roku poświęcony zmianom klimatycznym, ochronie środowiska i ochronie zdrowia, jednak realizację przedsięwzięcia na tak dużą skalę umożliwia wielojęzyczna platforma cyfrowa (https://futureu.europa.eu/?locale=pl). Można na niej śledzić i komentować zgłoszone pomysły, organizować wydarzenia poświęcone danej tematyce, brać udział w spotkaniach i debatach organizowanych przez innych. Organizowane wydarzenia są umieszczane na interaktywnej mapie, przez co łatwiej odnaleźć je użytkownikom. Zagadnienia proponowane na platformie zostały podzielone na 10 obszarów tematycznych:

  1. zmiana klimatu i środowisko,
  2. zdrowie,
  3. silniejsza gospodarka, sprawiedliwość społeczna i zatrudnienie,
  4. transformacja cyfrowa,
  5. demokracja europejska,
  6. UE na świecie,
  7. wartości i prawa, praworządność, bezpieczeństwo,
  8. migracja,
  9. edukacja, kultura, młodzież i sport,
  10. inne pomysły.

Celem tych działań jest wymiana poglądów o wizji rozwoju Europy. Każdy głos jest ważny. „Według premiera Mateusza Morawieckiego Unia Europejska powinna stać się bardziej konkurencyjna gospodarczo i otwarta na świat, a państwa członkowskie oraz ich potrzeby powinny wyznaczać kierunek przyszłości Wspólnoty.” Wnioski ze wszystkich przedstawionych w debacie pomysłów, opinii i komentarzy zostaną ujęte w raporcie podsumowującym Konferencję w sprawie przyszłości Europy, którego opublikowanie planuje si ę na wiosnę 2022 roku. Ma on być podstawą rozmów na temat decyzji podejmowanych przez Unię Europejską.

Już dziś zaangażujmy się w kształtowanie przyszłości Unii Europejskiej!

Kamilla Szperzyńska