Technik handlowiec (nr zawodu: 522305)

Technikum kształcące w zawodzie technik handlowiec to szkoła, którą wybierają uczniowie o zainteresowaniach związanych z handlem i marketingiem. Przygotowuje ona do wejścia na rynek pracy, jak również umożliwia dalszą naukę na studiach. Uczeń jest przygotowany do zdawania egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Równolegle z kształceniem ogólnokształcącym, w ramach nauki uczniowie będą zdobywać szeroką wiedzę z zakresu organizacji i techniki sprzedaży, obsługi klientów, marketingu i sprzedaży w działalności handlowej. Ciekawym elementem w procesie kształcenia są praktyki zawodowe oraz warsztaty z zakresu symulacji działania firmy handlowej.

Najważniejsze informacje:
• klasa:
•1cg (handlowa po gimnazjum - cykl kształcenia 4 lata),
•1cp (handlowa po szkole podstawowej - cykl kształcenia 5 lat).
•Języki obce: język angielski, język niemiecki.
•Przedmioty rozszerzone: geografia, język angielski.
•Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, geografia, wiedza o społeczeństwie.

Technik handlowiec w ramach zajęć z przedmiotów zawodowych posiądzie umiejętności takie jak:
•organizowanie prac w zakresie przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży,
•wykonywanie prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży,
•planowanie działań sprzedażowych i monitorowanie ich efektów,
•organizowanie i prowadzenie działalności handlowej,
•aktywna komunikacja z klientem biznesowym.

Typowe miejsca pracy dla technika handlowca to:
•małe i duże firmy handlowe,
•sklepy i hipermarkety,
•firmy produkcyjne i usługowe,
•przedstawiciel handlowy firmy,
•własna działalność gospodarcza.

Ucząc się na tym kierunku będziesz mógł:
•brać udział w ciekawych wycieczkach związanych z wybranym kierunkiem kształcenia,
•rozwijać swoje zainteresowania w kołach zainteresowań i organizacjach szkolnych,
•zdobywać dodatkowe umiejętności uczestnicząc w wielu projektach unijnych, jak również innych wspieranych przez różne podmioty, działające na rzecz szkoły,
•poznawać, poprzez udział w praktykach, pracę firm i instytucji związanych z handlem,
•brać udział w wielu ciekawych działaniach, które wzbogacą Cię o nowe doświadczenia,
•kontynuować dalsze kształcenie na wybranym kierunku studiów.

Kwalifikacje i egzaminy:
Aby uzyskać tytuł technika należy zdać w trakcie nauki 2 egzaminy z zakresu następujących kwalifikacji:
•HAN.01. - Prowadzenie sprzedaży,
•HAN.02. - Prowadzenie działań handlowych.

Złóż podanie Harmonogram rekrutacji

Ważne dokumenty

Regulamin rekrutacji

Zestaw podręczników dla klas pierwszych

RODO - klauzula informacyjna