Technik technologii żywności (nr zawodu: 314403)

Technikum kształcące w zawodzie technik technologii żywności to szkoła, którą wybierają uczniowie o zainteresowaniach związanych z biologią, żywnością oraz przetwórstwem spożywczym. Przygotowuje  ona do wejścia na rynek pracy, jak również umożliwia dalszą naukę na studiach. Uczeń jest przygotowany do zdawania egzaminu maturalnego oraz egzaminu zawodowego. Równolegle z kształceniem ogólnokształcącym, w ramach nauki uczniowie będą  zdobywać szeroką wiedzę z zakresu techniki w przetwórstwie mięsnym, technologii produkcji przetworów mięsnych i tłuszczowych, działalności gospodarczej w przetwórstwie  spożywczym, technologii przetwórstwa spożywczego, podstaw analizy żywności.

Najważniejsze informacje:

 • klasa 1b - cykl kształcenia 5 lat,
 • specjalność: wędliniarz,
 • języki obce: język angielski, język niemiecki,
 • przedmioty rozszerzone: Język polski,
 • przedmioty punktowane: język polski, matematyka, biologia, wiedza o społeczeństwie.

Technik technologii żywności w ramach zajęć z przedmiotów zawodowych posiądzie umiejętności takie jak:

 • wytwarzanie produktów spożywczych,
 • organizowanie i nadzorowanie przebiegu procesów technologicznych w przetwórstwie spożywczym,
 • rozbiór i wykrywanie mięsa,
 • magazynowanie i przygotowywanie mięsa, przetworów mięsnych i tłuszczowych do dystrybucji,
 • wykonywanie prac związanych z produkcją przetworów mięsnych i tłuszczowych.

Typowe miejsca pracy dla technika technologii żywności to:

 • przedsiębiorstwa produkcyjne przedsiębiorstwa spożywczego,
 • instytucje prowadzące badania i ocenę żywności,
 • instytucje prowadzące handel artykułami spożywczymi,
 • instytucje zajmujące się przechowywaniem i dystrybucją żywności,
 • własna działalność gospodarcza.

Ucząc się a tym kierunku będziesz mógł:

 • brać udział w ciekawych wycieczkach związanych z wybranym kierunkiem kształcenia,
 • rozwijać swoje zainteresowania w kołach zainteresowań i organizacjach szkolnych,
 • zdobywać dodatkowe umiejętności uczestnicząc w wielu projektach unijnych, jak również innych wspieranych przez różne podmioty, działające na rzecz szkoły,
 • poznawać, poprzez udział w praktykach, pracę firm i instytucji związanych z handlem,
 • brać udział w wielu ciekawych działaniach, które wzbogacą Cię o nowe doświadczenia,
 • kontynuować dalsze kształcenie na wybranym kierunku studiów.

Kwalifikacje i egzaminy:

Aby uzyskać tytuł technika należy zdać w trakcie nauki 2 egzaminy z zakresu następujących kwalifikacji:

 • SPC.04. - Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych,
 • SPC.07. - Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych.

Złóż podanie Harmonogram rekrutacji

Ważne dokumenty

Regulamin rekrutacji

Zestaw podręczników dla klas pierwszych

RODO - klauzula informacyjna